Home

ภาพข่าวกิจกรรม- โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ เมื่อ ๒๐๑๔๐๐ เม.ย.๕๙ กรม.ทพ.๔๖ จัดกำลังพลได้เข้าร่วมงานโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ นายหฤษฏ์  มาหะมะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเป็นประธานเปิดน้ำประปาชุมชน เพื่อให้ประชาชนบ้านยารอได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค  พร้อมด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านยารอ มอบเงินปล่อยสินเชื่อให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๒๙ ราย เป็นเงิน จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อให้สมาชิกนำไปเป็นทุนหมุนเวียนสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านยารอ ม.๑๐ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

-โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ เมื่อ ๒๐๑๔๐๐ เม.ย.๕๙ กรม.ทพ.๔๖ จัดกำลังพลได้เข้าร่วมงานโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ นายหฤษฏ์  มาหะมะ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเงินปล่อยสินเชื่อให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๒๙ ราย เป็นเงิน จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อให้สมาชิกนำไปเป็นทุนหมุนเวียนสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ณ  ศาลาประชาคมบ้านยารอ ม.๑๐ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

-ประชุมแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๙ เมื่อ ๑๙๑๐๐๐ เม.ย ๕๙   พ.อ.เอกพล  เลขนอก หน.ฝขว.กกล.ทพ.จชต. ปฏิบัติราชการแทนผบ.ฉก.ทพ.๔๖, อำเภอจะแนะ, สภ.จะแนะ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอจะแนะ เข้าร่วมประชุมแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๙  โดยมีนาย ยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระศรีนรารัฐราชกิริณี ชั้น ๒ ที่ว่าการอำภอจะแนะ จ.นราธิวาส

- อบรมหลักศาสนาอิสลาม เมื่อ ๑๙๑๓๐๐ เม.ย.๕๙ กรม.ทพ.๔๖ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำทางศาสนา ในพื้นที่หมู่บ้านละหาร ม.๓ และ บ้านตือกอ ม.๗ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ได้เข้ารับฟังการบรรยายของ นายดอรอแม  วาเต๊ะ โต๊ะอิหม่าม บ.ยะออ เป็นผู้รู้ทางด้านศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดใหม่บ้านละหาร ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส  มีผู้รับฟังการบรรยาย จำนวน  ๕๐  คน

- ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อ ๑๙ เม.ย.๕๙ กรม.ทพ.๔๖ จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ  บริเวณห้องโถงสำนักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

- สืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อ ๑๔๑๓๐๐ เม.ย.๕๙ กรม.ทพ๔๖ จัดกำลังพลเข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรม “โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นที่ดี และอนุรักษ์ประเพณีไทยสืบไป ณ สำนักสงฆ์ไอร์บือแต  โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ไอร์บือแต ม.๔ ต.ช้างเผือก   อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

 - โครงการประเมินผลความพึงพอใจการแก้ปัญหาการก่อเหตุรุนแรง เมื่อ ๑๓๐๙๐๐ เม.ย.๕๙  ร.ต.ประสิทธิ์    คชกูล ผช.ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖  ให้การต้อนรับ พ.อ.วีระชาติ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หน.ศปม.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ คณะ ซึ่งเดินทางมาสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการแก้ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงของหน่วยทหาร และการประเมินผลการสำรวจความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ ททบ.๕ ของประชาชน ณ มัสยิดบ้านจะแนะ ม.๒ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

- พิธีปิดโครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อนแผ่นดิน รุ่นที่ ๔ เมื่อ ๑๒๑๐๓๐ เม.ย.๕๙  พ.ต.สุชาติ   ประแจ  เสธ.ฉก.ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีปิดโครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ ๔  ณ  นสส.๑ บ.ควนดิน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี. โดยมี พ.อ.มนตรี  วิเศษศักดิ์ รอง ผอ.ศสส. เป็นประธาน

- เมื่อ ๐๙๐๙๐๐ – ๐๙๑๐๓๐ เม.ย. ๕๙ พ.อ.เอกพล  เลขนอก หน.ฝขว.กกล.ทพ.จชต. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ร่วมพิธีเปิดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ อบต.จะแนะ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาบ้านยะออ ม.๑ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน 

- เมื่อ ๐๙๑๓๐๐ – ๐๙๑๔๒๐ เม.ย. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ พบพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ร่วมงานพิธีสุหนัต และสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ 

 - เมื่อ ๐๗๐๙๒๐ – ๐๗๑๑๔๕ เม.ย. ๕๙ กรม.ทพ.๔๖ จัดกำลังพลชุดการเมืองพบปะพัฒนาสัมพันธ์ และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชน แสะสอบถามความต้องการด้านอาชีพ, ปัญหาด้านสุขภาพ, พร้อมทั้งแนะนำการดูแลแผลตนเองในพื้นที่รับผิดชอบ อ.จะแนะ จว.นราธิวาส

- เมื่อ ๐๗๑๐๐๐ – ๐๗๑๑๓๐ เม.ย. ๕๙ เสธ.ฉก.ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีพระราชทาน ดินฝังศพ ร.ต.อ.เอกชัย  นิเซ็ง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจะแนะ ณ กูโบร์บ้านคลองตัน ม.๔ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จว.น.ธ. โดยมี นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

- เมื่อ ๐๗๐๙๐๐ - ๐๗๐๙๔๕ เม.ย. ๕๙ พ.ท.สิทธิชัย  บำรุงเขต รอง ผบ.กรม ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมงาน "มหกรรมสุขภาพ" สานสัมพันธ์ อสม. อ.จะแนะฯ โดยมี นายหฦกษณ์  มาหะมะ ปลัดอาวุโส อ.จะแนะฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเงินร่วมจัดกิจกรรม และจัดกำลังพลทหารพรานหญิงเต้นแอโรบิกร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ - ๑๓๐ คน

- เมื่อ ๐๕๑๘๑๐ เม.ย.๕๙ เสธ.ฉก.ทพ.๔๖ ได้มอบเสื้อยืด และบัตรอวยพร ซึ่งได้รับมาจากสมาคมแม่บ้าน ทบ. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแสดงถึงความห่วงใยและระลึกถึงในความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุขสงบ ณ บก.ฉก.ทพ.๔๖ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ.

- เมื่อ ๐๕๑๓๓๐ เม.ย. ๕๙ เสธ.ฉก.ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมการประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน

- เมื่อ ๐๕๐๙๓๐ เม.ย.๕๙ พ.อ.เอกพล  เลขนอก หน.ฝขว.กกล.ทพ.จชต.แปฏิบัติราชการแทน ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี   นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน 

-เมื่อ ๐๕๐๗๐๐ เม.ย.๕๙ พ.อ.เอกพล เลขนอก หน.ฝขว.กกล.ทพ.จชต. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ พร้อม ฝอ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกิจกรรมพบปะกาแฟยามเช้า และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.จะแนะฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน

- เมื่อ ๐๕๑๐๐๐ – ๐๕๑๑๒๐ เม.ย. ๕๙ กรม.ทพ.๔๖ จัดกำลังพลชุดการเมืองพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการประสานงานในเรื่องประชารัฐร่วมใจ พร้อมสอบถามพูดคุยถึงข้อมูลเบื้องต้น และความต้องการของประชาชน 

 

เมื่อ ๐๓๑๐๐๐ – ๐๓๑๑๓๐ เม.ย. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลสำรวจความคืบหน้าร้านค้าขายแก๊สหุงต้มในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามการเปลี่ยนถังเหล็กเป็นถังแก๊สโพสิต ตามบทแถลงข่าว กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้ถังแก็สแบบถังเหล็ก ให้มาเปลี่ยนเป็นถังแก็สโพสิต เพื่อตอบสนองตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

 - เมื่อ ๐๓๑๓๐๐ – ๐๓๑๕๔๐ เม.ย. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ร่วมงานจัดเลี้ยงของกลุ่มเกษตรประชารัฐบ้านไอร์บือแต เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ 

  -เมื่อ ๐๓๑๐๐๐ – ๐๓๑๑๔๕ เม.ย. ๕๙ กรม.ทพ.๔๖ จัดกำลังพลพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง จนท.รัฐ กับประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องปัญหายาเสพติดและการใช้ถังแก็สแบบถังเหล็ก ให้มาเปลี่ยนเป็นถังแก็สโพสิต

 

- เมื่อ ๐๒๐๘๓๐ – ๐๒๐๙๔๐ เม.ย. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ พบปะพูดคุย และเยี่ยมเยือน ประชาชนในพื้นทีรับผิดชอบ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และสุขภาพที่ดีของประชาชน

- เมื่อ ๐๒๐๙๓๐ – ๐๒๑๐๔๕ เม.ย. ๕๙ กรม.ทพ.๔๖ จัด ผบ.ร้อย.ทพ. เป็นตัวแทนหน่วย และ จนท.ศปก.อ.จะแนะฯ ร่วมกิจกรรมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ตำบลช้างเผือก ประเพณีแข่งขันกีฬานันทนาการ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม

-เมื่อ ๐๑๑๒๔๕ – ๐๑๑๓๒๐ เม.ย. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับผู้นำศาสนา และประชาชน พร้อมนำกำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าร่วมละหมาดประจำวันศุกร์กับผู้นำศาสนา และประชาชน

- เมื่อ ๐๑๐๘๓๐ – ๐๑๑๑๒๐ เม.ย. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครู และนักเรียน ณ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากูมุง บ.กูมุง ม.๒ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จว.นราธิวาส พร้อมมอบลูกวอลเลย์บอล จำนวน ๒ ลูก เพื่อให้ในการฝึกซ้อมเตรียมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานันทนาการปี ๒๕๕๙

- เมื่อ ๐๑๑๐๐ – ๐๑๑๐๓๐ เม.ย. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลเยี่ยมป่วย อส.ทพ.อารีซัน  เจ๊ะเล๊าะ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถ จยย. พร้อมมอบค่าเยี่ยมป่วยให้กับ นางซารีป๊ะ  เจ๊ะเล๊าะ ซึ่งเป็นมารดา ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลาจังหวัดยะลา

เมื่อ ๒๒๑๙๓๐ มี.ค. ๕๙ พ.อ.เอกพล  เลขนอก หน.ฝขว.กกล.ทพ.จชต. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายศราวุธ  เขียดสง ปชช. ในพื้นที่ อ.จะแนะ ณ วัดสิทธิสารประดิษฐ์ (วัดโคกยาง)     อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พร้อมมอบเงินทำบุญให้กับ ครอบครัว จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อ ๒๑๑๑๐๐ มี.ค. ๕๙  พ.ต.สุชาติ  ประแจ  ฝอ.๕ กรม.ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วยให้การต้อนรับ พล.ท.วิษณุ  ไตรภูมิ  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๖ และคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพลังงานจากแสงอาทิตย์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านไอร์บือแต ม.๔ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ มี.ค. ๕๙ พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม.ทพ.๔๖ ร่วมกิจกรรม พบปะพัฒนาสัมพันธ์สื่อชายแดนใต้  "ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล ฝ่าวิกฤตชายแดนใต้ไปด้วยกัน" ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี พล.ต.ชินวัฒน์    แม้นเดช รอง ผอ.รมน.ภาค.๔ สน. เป็นประธาน

เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ มี.ค. ๕๙ พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม.ทพ.๔๖ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ คณะครู และนักเรียน พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนบ้านยะออ ม.๑ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

เมื่อ ๒๔๐๙๐๐ มี.ค. ๕๙ พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม.ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  "บัณฑิตน้อย ๕๙"  ณ  เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยมี        นายอัสมีรี    แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือเป็นประธานมอบวุฒิบัตร มีเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน ๙๗ คน

เมื่อ ๒๕ มี.ค. ๕๙  พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม.ทพ.๔๖ ได้นำ ปชช.ที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ปี ๕๙ เข้ารับการอบรมตามโครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ ๔/๕๙      ณ โรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติสุข ม.๔ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จำนวน ๒ คน

เมื่อ ๒๘๑๓๐๐ มี.ค. ๕๙ พ.ต.สุชาติ   ประแจ ฝอ.๕ กรม.ทพ.๔๖ เข้าร่วมโครงการ “อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ม.๑  ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 

เมื่อ ๒๙๐๙๐๐ มี.ค. ๕๙ พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม.ทพ.๔๖ เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)” ณ เทศบาลกะลุวอเหนือ  ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

เมื่อ  ๓๑๑๓๐๐ มี.ค. ๕๙  พ.ต.สุชาติ   ประแจ ฝอ.๕ กรม ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย นำเงินค่าสลากกาชาดจังหวัดนราธิวาส  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มอบให้กับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 

เมื่อ ๓๑๑๕๐๐ มี.ค. ๕๙ ร.ต.ประสิทธิ์  คชกูล ผช.ฝอ.๕ กรม.ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.จะแนะ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ ณ สนามกีฬา อบต.จะแนะ  บ.มะนังกาแยง  ม.๓  ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน โดยมี นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน

ห้วง ๒๕ - ๒๙ มี.ค. ๕๙ กรม.ทพ.๔๖ ได้จัดกำลังพลเข้าดำเนินการเทพื้นคอนกรีตบริเวณบัวเก็บอัฐิ ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักสงฆ์ไอร์บาลอ บ.ไอร์บาลอ ม.๖ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส     

เมื่อ ๒๗๑๕๓๐ มี.ค. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสันติสุขคัพ นัดที่ ๕ ที่ทำการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต ม.๔ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ มี.ค. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าฮาลา-บาลา ออก ลว. สำรวจพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เพื่อป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่า ทำเป็นที่ทำกิน ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไอร์กาเวาะ  ม.๔ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส


 

เมื่อ ๓๐๐๙๔๕  มี.ค. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ พูดคุยสอบถามถึงอาการของ ด.ช.อายุทธ  เจ๊ะมะ เด็กพิการไม่มีรูทวาร           ณ บ้านเลขที่ ๙๓/๒ บ.กูมุง ม.๒ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พร้อมมอบถุงพระราชทานให้กับครอบครับ ด.ช.อายุทธฯ

เมื่อ ๓๐๑๐๓๐ มี.ค. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับ นายมะกอรี  มะมิง ผญบ.ม.๖ บ้านไอร์กรอส ร่วม ปชช. เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อนและปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ที่ทำการ ผญบ. ม.๖ บ้านไอร์กรอส ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

เมื่อ ๓๑๑๒๐๐ มี.ค.๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลมอบกระเป๋าสตางค์และเงินสดคืนให้กับภรรยาปลัดหลังจากกำลังพลพบเห็นกระเป๋าสตางค์และเงินจำนวนหนึ่งหน้าที่พัก ร้อย.ทพ.๔๖๐๙ บ.กูมุง ม.๑ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ มี.ค.๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย พร้อมร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์และเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ โดยมีนายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในพิธี ณ รร.บ้านน้ำวน บ.น้ำวน ม.๑ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

เมื่อ ๒๒๐๘๐๐ มี.ค. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ รร.พิทักษ์วิทยากุมุง บ.กูมุง ม.๒ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

ร.ต.ชัยยุทธ  สุกบู ผช.ฝอ.๓ กรม ทพ.๔๖ ร่วมกับ อ.จะแนะ, สภ.จะแนะ และผู้นำศาสนา ในพื้นที่ อ.จะแนะฯ ร่วมประชุมอิหม่าม, คอเต็บ และบิหลั่น ประจำเดือน มี.ค. ๕๙ พร้อมประชุมคณะกรรมการนิเทศ และประเมินผล เพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา ( ตาดีกากาการันตี ) ณ ศาลาประชาคม    ที่ว่าการอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง  ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน

พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมกับ อ.จะแนะ, สภ.จะแนะ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมประจำเดือน มี.ค. ๕๙ ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน

พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ อ.จะแนะฯ, สภ.จะแนะ, รพ.จะแนะ, คณะครู อ.จะแนะ, เกษตร อ.จะแนะ และ อบต. ทั้ง ๔ ตำบลในพื้นที่ อ.จะแนะร่วมกิจกรรมพบปะเสวนายามเช้า และประชุม หน.ส่วนราชการ อ.จะแนะฯ ประจำเดือน มี.ค. ๕๙ ณ ศาลาศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ บ.ดุซงญอ ม.๑ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน

 พ.ต.สุชาติ  ประแจ เสธ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมประชุมการเตรียมการแข่งขันกีฬาสันติสุขคัพประจำปี ๕๙ ณ ฉก.นราธิวาส โดย พ.อ.วรจิตร  ศาสตร์ศิลป์             รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธาน

เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๕๙ กำลังพล เข้าพบปะชี้แจงประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคที่มาจากยุง ณ โรงเรียนตาดีกามัสยิดบ้านละหาร หมู่ ๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. 

เมื่อ ๒๖ ก.พ. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลให้การต้อนรับคณะแพทย์จาก ศพบ.จชต. ที่มาให้ความรู้ และแนะนำงานเวชกรรมให้กับกำลังพลของหน่วย พร้อมทั้งสาธิตการพ่นยุงด้วยเครื่องพ่นยุงแบบหมอกควัน ณ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.๔๖๐๕ บ.ไอร์ซือเร๊ะ ม.๓ และฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.๔๖๑๔            บ.ไอร์บาลอ ม.๕ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะฯ

เมื่อ ๒๔ ก.พ. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพล เข้ารับการตรวจเลือดหาเชื้อไข้มาลาเรีย พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิธีป้องกันและการสังเกตอาการของโรคจาก จนท.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑๒.๔ จว.น.ธ. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จว.น.ธ. 

เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๕๙ พ.อ.พสิษฐ์  ชาญเลขา ผบ. กรม ทพ.๔๖ เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ส่วนพระองค์)   จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท  ให้กับนางอรพิญ จินนุพงศ์ ภรรยาของ ส.อ.อภิชัย  จินนุพงค์ ณ บก.กรม ทพ.๔๖ บ.ค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส มีกำลังพลเข้าร่วมพิธี จำนวน ๕๐ นาย 

 

กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำศาสนา, ผู้นำชุมชน และ ปชช. ต้อนรับ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ที่มาตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแตและเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานในโครงการพระราชดำริ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต ม.๔      ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วยร่วมพิธีปิด โครงการ ติวข้น...ค้นฝัน ๔" ณ ห้องประชุมรัตนูปถัมภ์ โรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จว.น.ธ. โดยมี พล.ต.เอกรัตน์  ช้างแก้ว ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธาน มีนักเรียน ในพื้นที่ จว.น.ธ. เข้าร่วมพิธี จำนวน ๑๗๐ คน

กรม ทพ.๔๖  ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำปี ๕๙/ครั้งที่ ๑ ณ สนามหน้า บก.กรม ทพ.๔๖ เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๕๙

กรม ทพ.๔๖ พลพ่นหมอกควันป้องกันยุง ณ ที่พักกำลังพล ร้อย.ทพ.นขต. กรม ทพ.๔๖ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน ก.พ.๕๙ เพื่อป้องกันไข้มาลาเรีย

กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพล เข้าขับเคลื่อนโครงการมัสยิดสานใจต้านภัยยาเสพติดกับคณะกรรมการมัสยิดอัลอาซีซียะห์ เพื่อจัดตั้งคณะทำงานของมัสยิดและวางแผนการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ณ มัสยิดอัลอาซีซียะห์ บ.น้ำวน ม.๑ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จว.นธ. 

กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพล ร่วมกับ ชรบ. และลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างเร่งด่วน บ.น้ำวน (ลูกจ้าง ๔,๕๐๐) เข้าดำเนินการโครงการ ๑ มว. ๑ โครงการ/ไตรมาส ในไตรมาสที่ ๒ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกมะนาวไร้หนามในวงบ่อซีเมนต์” 

กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน, อสม. และบัณฑิตอาสา จัดทำสำมโนประชากรภายในหมู่บ้านแต่ละครัวเรือน เพื่อดำเนินการตาม “โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข” ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านปารี ม.๔, ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสะโก ม.๕ ต.จะแนะ และ บ.ไอร์บือแต ม.๔ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จว.น.ธ. 

กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพล เข้าพบปะผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา และประชาชน ณ มัสยิดบ้านละหาร ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินโครงการ ประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข

พ.ท.สิทธิชัย  บำรุงเขต รอง กรม ทพ.๔๖ ให้การตอนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะที่เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการบ้านประชารัฐที่พึ่งพายามยาก พร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบถุงพระราชทานให้กับ น.ส.แวแอเสาะ  เจะแว บ้านเลขที่ ๘๓ บ.ไอร์กาแซ (บ.ย่อย บ.ไอร์บือแต)ม.๔ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จว.น.ธ.

 พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา ผบ.กรม ทพ.๔๖ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพรานสุขุมวิช พรมสัน ณ วัดศรีสุริยวงศาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายธวัธ  สุระบาล รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี

พ.ท.สิทธิชัย  บำรุงเขต รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เพื่อชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมนำการบริการของหน่วยงาน และแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน โดย กรม ทพ.๔๖ จัดบริการตัดผมฟรี ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.ยารอ ม.๑๐ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน 

 

เมื่อ ๒๑ ๒๒ ก.พ.๕๙  พ.อ.พสิษฐ์  ชาญเลขา ผบ.กรม.ทพ. ๔๖  ได้จัดกำลังพล กรม ทพ.๔๖ ดำเนินการ ช่วยหลือ รพ.จะแนะ และ รพ.สต.ในอำเภอจะแนะ นำพาผู้สูงอายุจากอำเภอจะแนะ ไปคัดกรอง ต้อกระจก เมื่อ ๒๑ ก.พ.๕๙ จำนวน ๕๔ ราย เป็นต้อกระจกที่ต้องผ่าตัดด่วนจำนวน ๑๑ ราย และไดัทำการเปิดตาและนำกลับส่งถึงบ้านเรียบร้อย เมื่อ ๒๒ ก.พ.๕๙  และในระว่างวันที่ ๒๐ ๒๒ ก.พ.๕๙ ได้จัดทหารพรานหญิง จำนวน ๒๐ นาย เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชุดแทพย์และดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ณ รพ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จว.นราธิวาส

 

เมื่อ ๒๒ ก.พ.๕๙ รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกับ ประชาชนไทยพุทธ ทำบุญตักบาตร, ถวายภัตตาหาร และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ สำนักสงฆ์บ้านไอร์บือแต ม.๔ และสำนักสงฆ์บ้านไอร์บาลอ ม.๖ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จว.น.ธ. ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๙ ฉก.ทพ.๔๖  จัด กพ. จำนวน ๓๐ คน ร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 พ.ท.สิทธิชัย  บำรุงเขต รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล "จะแนะช้างเผือกลีก"ฟุตบอล ๗ คน และมหกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างสุขอำเภอจะแนะ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นายสิทธิชัย  ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีม VIP จังหวัดนราธิวาส พบกับ ทีม อ.จะแนะ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ.

       

พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม ทพ.๔๖ พร้อมกำลังพลทหารพรานหญิง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งน้ำใจ รำลึกถึงวีรกรรม ความเสียสละของทหารผ่านศึก ทุกเหล่าทุกสมรภูมิและทุกพื้นที่ ด้วยการช่วยอุดหนุนซื้อดอกป๊อปปี้ของมูลนิธิฯ ในราคาดอกละ ๒๐ บาท เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ณ อบต.ช้างเผือก  อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

 พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมกับ อ.จะแนะ, สภ.จะแนะ, กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประชุมประจำเดือน ก.พ.๕๙ ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน

  

พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมกับ อ.จะแนะ, สภ.จะแนะ   และผู้นำศาสนา ในพื้นที่ อ.จะแนะ ประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำเดือน ก.พ.๕๙ ณ ห้องประชุมพระศรีนรารัฐราชกิริณี ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน 

 พ.ต.สุชาติ  ประแจ ฝอ.๕ กรม ทพ.๔๖ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๕๘/๕๙ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรระหว่าง วันที่ ๑ ก.พ. – ๓๑ พ.ค. ๕๙ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลช้างเผือก อ.จะแนะจว.นราธิวาส โดยมี นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจะแนะเข้าร่วมรับการอบรม  จำนวน ๖๖ คน

 กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพล ร่วมกับ อ.จะแนะ และ สภ.จะแนะ เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกัน ๓ ฝ่าย พร้อมทั้งพูดคุยประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ.